Як написати звіт про виконану роботу в 7 класі

Зміст

У 7 класі учні починають знайомитися з більш складними формами письмової роботи, такими як звіти про виконану роботу. Цей тип роботи може здатися складним, але за допомогою правильного підходу та чіткої структури його можна легко виконати. У цій статті ми надамо чітке та зрозуміле пояснення того, як написати звіт про виконану роботу в 7 класі.

Що таке звіт про виконану роботу

Звіт про виконану роботу – це письмовий документ, який описує процес виконання певного завдання, проекту або дослідження. Він використовується для того, щоб:

 • Надати читачеві чітку та зрозумілу інформацію про те, що було зроблено, як це було зроблено та яких результатів було досягнуто.
 • Проаналізувати результати роботи, визначити її сильні та слабкі сторони, а також зробити висновки щодо її ефективності.
 • Надати рекомендації щодо подальших дій, покращення роботи в майбутньому або застосування отриманих результатів.

Звіт про виконану роботу має чітку структуру, що включає вступ, основну частину та висновок. Він повинен бути написаний об’єктивно та неупереджено, без особистих думок чи емоцій автора. Інформація в звіті повинна бути представлена логічно та послідовно, з чіткими зв’язками між розділами. Твердження та висновки мають бути підкріплені доказами, такими як дані, факти, цитати або результати досліджень. Важливо, щоб звіт був написаний ясно та зрозуміло, використовуючи просту мову та уникаючи складних термінів або жаргону.

Порівняння звіту з іншими видами письмових робіт

Звіт про виконану роботу відрізняється від інших видів письмових робіт, таких як есе або реферат, тим, що він фокусується на конкретному завданні, проекті або дослідженні та описує його поетапне виконання. Есе, натомість, розглядає певну тему або проблему з різних ракурсів, висловлюючи думки та аргументи автора. Реферат же є коротким викладом інформації з певного джерела, без надання власних оцінок або висновків.

Важливо пам’ятати, що звіти про виконану роботу використовуються в різних сферах, таких як навчання, наука, бізнес та урядова діяльність. Тому вимоги до їх оформлення та змісту можуть відрізнятися залежно від контексту.

Структура звіту

Звіт про виконану роботу складається з трьох основних розділів:

Вступ 

Включає опис мети та завдань дослідження або проєкту, визначення обсягу звіту, надання контексту для дослідження або проєкту, зокрема згадування важливих факторів або подій, а також опис методології, використаної для збору та аналізу даних.

Основна частина

Яка є найдовшим розділом, містить детальний опис процесу виконання роботи, включаючи покрокове пояснення виконаних завдань, використані методи та виниклі проблеми. Також тут проводиться аналіз результатів, де описуються та інтерпретуються отримані дані, порівнюються з очікуваними результатами та виявляються будь-які закономірності або тенденції. У цьому розділі також включено обговорення значення результатів та їх впливу на досліджувану проблему, а також висновки, які узагальнюють ключові моменти дослідження або проекту та формулюють остаточні висновки.

Висновок 

Містить підсумок основних результатів та висновків звіту, рекомендації щодо подальших досліджень або дій, які можуть бути вжиті на основі результатів роботи, а також заключні думки, де автор ділиться власними думками та враженнями щодо дослідження або проєкту.

Як написати кожен розділ звіту про виконану роботу

Вступ

Почніть з чіткого та лаконічного речення, яке описує тему або проблему, досліджувану у звіті. Короткий опис мети та завдань дослідження або проєкту. Поясніть, що буде охоплено у звіті, а що ні. Надайте контекст для дослідження або проєкту, згадавши про будь-які важливі фактори або події. Опишіть методи, які використовувалися для збору та аналізу даних. Використовуйте сильні дієслова та активний заклад. Уникайте жаргону та складних термінів. Зверніть увагу на те, щоб вступ був чітким, логічним та стислим.

Основна частина

 • Опис процесу: Покрокове пояснення того, як виконувалися завдання, які методи використовувалися та які проблеми виникли. 
 • Аналіз результатів: Опис та інтерпретація отриманих даних, порівняння їх з очікуваними результатами та виявлення будь-яких закономірностей або тенденцій.
 • Обговорення: Пояснення значення результатів та їх впливу на досліджувану проблему. 
 • Висновки: Узагальнення ключових моментів дослідження або проекту та формулювання остаточних висновків. 
 • Використовуйте підзаголовки, щоб розбити основну частину на логічні секції. Надавайте візуальні дані, такі як таблиці, графіки та діаграми, для представлення даних та результатів. 
 • Використовуйте цитати та посилання, щоб підтвердити свої твердження та надати джерела інформації. 
 • Переконайтеся, що основна частина чітко пов’язана з вступом та веде до висновку.

Висновок

Коротко узагальнити основні результати та висновки звіту. Надати пропозиції щодо подальших досліджень або дій, які можуть бути вжиті на основі результатів роботи. Поділитися власними думками та враженнями щодо дослідження або проєкту.

Приклади звітів

Обидва звіти мають чітку структуру, що включає вступ, основну частину та висновок, відповідно до вимог.

Звіт про виконану роботу над проєктом “Забруднення водних ресурсів”

Вступ:

 • Тема: Забруднення водних ресурсів.
 • Мета: Дослідити основні джерела забруднення води та запропонувати шляхи їх зменшення. Обсяг: У звіті охоплено аналіз причин забруднення, результати дослідження місцевих водних ресурсів та рекомендації щодо поліпшення стану води.
 • Передумови: Проблема забруднення води є актуальною через її вплив на екологію та здоров’я людей.
 • Методологія: Збір даних проводився шляхом аналізу літературних джерел, опитування місцевих жителів та лабораторних аналізів проб води.

Основна частина:

 • Опис процесу: Спочатку було проведено аналіз літератури для визначення основних джерел забруднення. Потім організовано опитування місцевих жителів, щоб дізнатися їхню думку про стан водних ресурсів. Заключний етап включав збір проб води з різних місцевих водойм для лабораторного аналізу.
 • Аналіз результатів: Лабораторні аналізи показали, що основними забруднювачами є стічні води промислових підприємств та сільськогосподарські відходи. Місцеві жителі також підтвердили погіршення стану водних ресурсів за останні роки.
 • Обговорення: Отримані дані свідчать про необхідність впровадження нових очисних технологій та більш суворого контролю за скидами відходів.
 • Висновки: Основні джерела забруднення водних ресурсів були визначені, і запропоновано кілька заходів для їх зменшення.

Висновок:

 • Підсумок: Дослідження показало значне забруднення місцевих водних ресурсів, головними джерелами якого є промислові та сільськогосподарські відходи.
 • Рекомендації: Запропоновано впровадження більш ефективних очисних споруд та посилення контролю за дотриманням екологічних норм.
 • Заключні думки: Дослідження стало важливим кроком до покращення стану водних ресурсів і потребує продовження в майбутньому.

Звіт про виконану роботу над проєктом “Збереження лісів”

Вступ:

 • Тема: Збереження лісів.
 • Мета: Дослідити основні причини вирубки лісів та запропонувати способи їх збереження.
 • Обсяг: У звіті розглянуто причини вирубки, аналіз поточного стану лісів у регіоні та можливі заходи щодо їх збереження.
 • Передумови: Вирубка лісів призводить до втрати біорізноманіття та погіршення кліматичних умов.
 • Методологія: Інформація збиралася шляхом дослідження літератури, проведення інтерв’ю з експертами та польових досліджень.

Основна частина:

 • Опис процесу: Було проведено аналіз наукових статей для визначення причин вирубки. Взято інтерв’ю у місцевих екологів та фахівців лісового господарства. Польові дослідження включали огляд лісових територій та фотозйомку.
 • Аналіз результатів: Аналіз показав, що основними причинами вирубки є незаконна діяльність, розширення сільськогосподарських угідь та комерційна заготівля деревини. Експерти також вказали на недостатнє фінансування лісового господарства.
 • Обговорення: Результати дослідження підкреслюють важливість розробки нових заходів з охорони лісів та підвищення фінансування.
 • Висновки: Причини вирубки були ідентифіковані, і запропоновані заходи для їх збереження включають посилення законодавства та просвіту населення.

Висновок:

 • Підсумок: Дослідження показало, що вирубка лісів є серйозною проблемою, яка потребує невідкладного втручання.
 • Рекомендації: Пропонується посилити законодавчу базу, збільшити фінансування охорони лісів та організувати інформаційні кампанії.
 • Заключні думки: Дослідження є важливим внеском у розуміння проблеми збереження лісів і вимагає подальшого вивчення та дій.

Важливо пам’ятати, що написання звіту – це навичка, яка потребує практики. Чим більше ви будете писати звітів, тим краще ви будете це робити.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *